icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Privacy Policy

Privacyverklaring - www.vwml.nl

Lees hieronder onze algemene Privacyverklaring, of ga direct naar de Privacyverklaring voor sollicitanten.

1. Introductie
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.vwml.nl van VolkerWessels Materieel & Logistiek (hierna wij). Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

VolkerWessels Materieel & Logistiek is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels B.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:

 • versturen van nieuwsbrieven;
 • aanmelding voor events;
 • het bestellen van artikelen via onze website;
 • in behandeling nemen van vragen en klachten;
 • het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
 • in behandeling nemen van serviceverzoeken;

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres;
 • Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat: 

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • telefoonnummer.

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij VolkerWessels Materieel & Logistiek, te bereiken via info@vwml.nl.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

 • Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van VolkerWessels;
 • Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

7. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

8. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies, meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

9. Links naar websites van derden
Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 29-08-2022.

11. Contact / vragen
Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met info@vwml.nl

Privacyverklaring – Kraanmachinisten Worklog App

 

1. Introductie  

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de app Kraanmachinisten Worklog van VolkerWessels Materieel & Logistiek. Wij, VolkerWessels Materieel & Logistiek, respecteren de privacy van de gebruikers van onze app en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.  

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers van onze app (hierna: gebruikers) voor de onderstaande doeleinden: 

Voor gebruik van de App zal alleen gebruik worden gemaakt van het E-mailadres 

Wij verwerken daarvoor mogelijk de onderstaande persoonsgegevens van de gebruikers:  

 • E-mailadres;

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld? 

De persoonsgegevens van de gebruikers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen: 

 • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf; 
 • Via het gebruik van de app alsmede de daarop geplaatste cookies. 

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van onze app serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de app.  

5. Welke rechten hebben de gebruikers en hoe kunnen zij deze uitoefenen? 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben gebruikers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen: 

 • Recht op inzage; 
 • Recht op verbetering/aanvulling; 
 • Recht op verwijdering; 
 • Recht op het beperken van de verwerking; 
 • Recht op overdraagbaarheid; 
 • Recht op bezwaar tegen verwerking. 

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij de contactpersoon Privacy van de Kraanmachinisten Worklog App, te bereiken via info@materieeldienst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. 

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.  

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank. 

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Wij kunnen de persoonsgegevens van gebruikers delen met:  

 • Opdrachtgevers of klanten van VolkerWessels; 
 • Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern; 
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen;  
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze gebruikers.  

7. Bewaartermijn 

Wij bewaren persoonsgegevens van gebruikers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. 

8. Cookies  

Onze app maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de app te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd. 

9. Links naar websites van derden 

Onze app bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan het privacybeleid van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan. 

10. Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen u op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 19-3-2020. 

11. Contact/ vragen 

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met info@materieeldienst.nl.